رنگ , رنگ مو ترکیبی , ترکیب رنگ

رنگ شناسی لاینهای آرایشگری

رنگ شناسی در لاینهای آرایشگری که با آن سر و کار دارند بسیار مهم است

شناخت درست رنگها کمک شایانی به ما در انتخاب و ترکیب آنها برای بدست آوردن رنگهایی جدید در رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه مینماید.

از لاینهای آرایشگری رنانه که رنگ شناسی میتواند در آنها بسیار به ما کمک شایانی نماید میتوان به میکرو بلیدینگ , رنگ و مش مو  اشاره کرد.

تئوری رنگ ها

رنگ , رنگ مو ترکیبی , ترکیب رنگ

معرفی و رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه

در سال 1676 نیوتون با کمک منشور، توانست نور سفید را تجزیه نماید.

این طیف شامل رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش بوده که به دلیل شکست نور پدید می آمدند.

نور سفید با متمرکز کردن رنگهای تجزیه شده توسط یک عدسی محدب ایجاد میگردد.

اگر رنگهای تجزیه شده را به دو گروه مثلا: قرمز، زرد و نارنجی و گروه بعدی بنفش، آبی و سبز تقسیم بندی کنید، از ترکیب هر گروه ، رنگ جدیدی به دست می آید و اگر مجدداً آ نها را ترکیب کنید ، میبینید که نور سفید به وجود آمده است

دو گروه رنگی که با هم ترکیب شوند و رنگ سفید به وجود آید را در رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه رنگ های مکمل میگویند

اثرات فیزیکی نور و انعکاس آن در مبحث رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه

میدانید که منبع نور جهان هستی، خورشید است

زمانی ما میتوانیم، شی را ببینیم، که نور وجود داشته باشد.

اجسام بخشی از نور را جذب میکنند و بخش دیگر را منعکس مینمایند.

اگر یک جسم، هم هی نور را جذب کند ، سیاه به نظر میرسد و اگر یک جسم هم هی نور را منعکس نماید ، سفید دیده میشود.

پس برای دیدن اجسام،  نور باید وجود داشته باشد.

چشم ما رنگها را به اینصورت میبیند :

جسم بعضی از شعاع نور را جذب میکند , آنهایی را که نمیتواند جذب کند ، منعکس میکند و رنگها دیده میشوند.

انعکاس نور بر روی رنگها

اجسام روشن ، نور را بیشتر منعکس میکنند و اجسام تیره ، نور را بیشتر جذب خودشان میکنند.

همچنین اجسامی که روشن ترند ، نزدیکتر، روشنتر و برجسته تر بنظر میرسند

و اجسامی که تیره هستند، دورتر به نظر میرسند.

انعکاس رنگ با توجه به نوع ، قدرت و درجه  رنگهای مختلف، متفاوت میباشد.

رنگ سفید که روشنترین است ، دارای انعکاس 86 % میباشد.

به همین نسبت کرم ، مقداری تیره تر از سفید است حدودا 10 % انعکاس آن کمتر شده و به 70 % انعکاس میرسد.

زرد نیز، تیره تر از کرم  شده و انعکاس آن به 60 % رسیده است.

آبی و سبز کم رنگ ، هر کدام دارای انعکاس 54% میباشد.

قرمز، چون تیره است ، انعکاس 14 % است و سیاه که فقط 10 % انعکاس دارد و 90 % نور را جذب میکند.

تقسیم بندی نورها در رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه :

نورها به طور کلی به دو دسته گرم و سرد تقسیم میشوند.

نور طبیعی روز، هم دارای نور سرد و هم نور گرم است.

نورهای گرم دارای قرمزی بیشتری هستند و نورهای سرد، دارای آبی بیشتری میباشند.

نورهای سرد روی صورت ، اثر سردی و نورهای گرم روی صورت، اثر گرم می گذارند.

تاثیر نورها بر روی رنگها :

در اینجا میخواهیم تاثیر نورها را بر روی رنگها بررسی کنیم تا دید وسیعتری نسبت به آنها داشته باشیم

رنگ شناسی لاینهای آرایشگری

معرفی رنگها و رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه

(رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه) تأثیر نور قرمز بر رنگهای زیر :

 1. زرد تیره را متمایل به نارنجی میکند
 2. قرمز تیره را متمایل به قهوه ای میکند
 3. قهوه ای روشن را محو میکند
 4. آبی سبز را متمایل به بنفش میکند
 5. آبی را متمایل به بنفش میکند
 6. سبز را قهوه ای خیلی تیره یا سیاه میکند

تأثیر نور آبی بر رنگهای متوسط  :

 1. ارغوانی را متمایل به بنفش میکند
 2. قرمز را متمایل به دودی میکند
 3. بنفش را بنفش روشن میکند
 4. سبز را سبز روشن میکند
 5. آبی را آبی روشن میکند

تأثیر نور آبی کم رنگ بر رنگ های زیر :

 • قرمز تیره را متمایل به قهوه ای میکند
 • قرمز را متمایل به ارغوانی یا بنفش میکند
 • نور آبی تیره همه رنگها را دودی کرده و رنگ سبز، آبی و بنفش را دودی نمی کند.

تأثیر نور سبز بر رنگهای زیر :

 1. آبی را متمایل به آبی سبز میکند
 2. نارنجی را متمایل به قهوه ای تیره یا دودی میکند
 3. نور سبز همه رنگ های تیره را دودی میکند.

تأثیر نور ارغوانی بر رنگهای زیر :

 1. آبی را متمایل به زرشکی یا بنفش میکند
 2. سبز را متمایل به خاکستری میکند
 3. قرمز قرمز (بدون تغییر)
 4. نارنجی نارنجی (بدون تغییر)

تأثیر نور بنفش قرمز بر رنگهای زیر :

 • سبز را سبز کمرنگ میکند
 • قرمز را قرمز پر رنگتر میکند
 • نارنجی را متمایل به قرمز میکند

تأثیر نور بنفش تیره بر رنگهای ذیل:

 1. سبز را متمایل به دودی میکند
 2. قرمز را قرمز سیر تر میکند
 3. نارنجی را نارنجی سیر تر میکند
 4. قهوه ای قهوه ای (تغییری نمیکند)
 5. تأثیر نور بنفش کم رنگ با آبی کم رنگ فرقی ندارد.

تأثیر نور زرد کم رنگ بر رنگهای:

 1. آبی را متمایل به سبز میکند
 2. بنفش را متمایل به خاکستری میکند

تأثیر نور نارنجی تیره بر رنگ های زیر :

 • آبی تیره را متمایل به بنفش میکند
 • قهوه ای تیره را متمایل به قهوه ای روشن میکند
 • آبی سبز را متمایل به دودی میکند

تأثیر نور زرد کهربائی بر رنگهای زیر :

 1. قرمز را متمایل به نارنجی میکند
 2. سبز تیره را متمایل به قهوه ای روشن میکند
 3. قهوهای را متمایل به قهوه ای تیره میکند
 4. سبز را متمایل به دودی یا سبز زرد میکند
 5. آبی را متمایل به بنفش یا دودی میکند
 6. آبی سبز را متمایل به دودی یا سبز بیشتر میکند

پیشنهاد میگردد برای دیدن نمونه کار های ما در ترکیب رنگها به اینساتگرام ما سر بزنید.

رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه – چرخه رنگها

رنگ

معرفی و شناخت رنگها در رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه

دایره رنگ ، از 12 تا اولیه و ثانویه تشکیل شده است و تمام رنگهای ثانویه و ثالثیه از ترکیب رنگهای اولیه به وجود آمده اند.

همان طور که در دایره رنگ گویا است ، رنگها از سه رنگ اصلی یا اولیه قرمز، زرد و آبی و سه ترکیبی یا ثانویه بنفش، نارنجی و سبز که از ترکیب دو تای اولیه است به وجود می آید

رنگهای ثالثیه از ترکیب یک اولیه و یک ثانویه به وجود می آید و رنگ مقابل خودش را خنثی میکند که به رنگهای مکمل معروفند.

رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه – رنگ های اصلی و فرعی و دسته سوم :

رنگهای گفته شده نور سفیدی که از درون منشوری بگذرد نقش رنگ به وجود می آورد ، که سه تای آن اصلی یا اولیه : قرمز، زرد و آبی که از ترکیب هیچ رنگی به وجود نمی آیند :

او لیه + او لیه = ثانویه

قرمز + زرد = نارنجی

آبی + زرد = سبز

قرمز + آبی = بنفش

رنگ شناسی لاینهای آرایشگری زنانه – رنگ های مکمل یا خنثی کننده :

آبی نارنجی

قرمز سبز

زرد بنفش

او لیه + ثانویه = ثالثیه یا مجاور

قرمز + نارنجی = قرمز نارنجی

قرمز + بنفش= قرمز بنفش

آبی + بنفش= آبی بنفش

آبی + سبز = آبی سبز

زرد + سبز = زرد سبز

نام دیگر دایره معروف، طیف رنگ یا ستاره رنگ اسنوالد است.

 

یک دیدگاه بنویسید